Dabaszinātņu skolotājiem pieejams metodisks materiāls par enerģijas, ūdens resursu un atkritumu efektīvas izmantošanas un apsaimniekošanas novērtējumu

Zaļā josta, lai veicinātu vides izglītības satura integrāciju vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu programmās, sadarbībā ar „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs” speciālistiem, piedāvā izstrādātus ieteikumus Dabaszinātņu skolotājiem.

Materiāls izstrādāts uz biedrības „Latvijas Zaļā josta” izdoto metodisko materiālu „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule” (Rīga, 2011) bāzes un integrējams 8. un 9. klašu ķīmijas, fizikas un dabaszinātņu stundās, atbilstoši ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātajam tematiskajam plānam

Sagatavotā ieteikumu mērķis ir sekmēt skolēnos izpratni par vidi un tajā notiekošiem savstarpēji saistītiem procesiem, tādējādi attīstot skolēnos iemaņas saskatīt, novērtēt apkārtējās ar vidi saistītās problēmas un pieņemt lēmumus, kas veicinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu.

Metodiskais materiāls „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule” tapis sadarbībā ar biedrību „Latvijas Energoefektivitātes asociācija”, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas nozīmi un iespējām” ietvaros, .par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un citus resursu mācību iestādē un mājās.

Metodiskais materiāls

Ieteikumi metodiskā materiāla izmantošanai.